Informacje

 

SKIEROWANIE I UMIESZCZENIE OSOBY
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Warunki

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1. mieszkaniec domu – 70 % dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2. małżonek , zstępni, wstępni, jeśli osiągają dochów wyższy niż 250% kryterium dochodowego lub dobrowolnie deklarujący opłatę, lub inne osoby (np.  spadkobiorcy )
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej 


Wymagane dokumenty

 •  pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej
 •  wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w dps, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo –  emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury, zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • wywiad rodzinny (środowiskowy)u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,
 • zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
 • zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu - zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy, 
 • w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych :
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

 

Miejsce złożenia dokumentów, sposób i termin załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.
Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji wraz z decyzją kierującą przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji. Termin załatwienia sprawy regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego .


Osoba pragnąca uzyskać miejsce w tut. Domu winna złożyć podanie we właściwym rejonowo ośrodku pomocy społecznej, który po zbadaniu sprawy jest władny wydać decyzję kierującą do domu pomocy społecznej oraz decyzję o odpłatności za pobyt. Na podstawie tych decyzji Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu  z upoważnienia Starosty Zamojskiego wydaje decyzję umieszczającą w domu pomocy społecznej. Stanowi ona podstawę przyjęcia do domu pomocy społecznej.


Finanse na pobyt

Jest kilka sposobów na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przez Pensjonariusza na pobyt w naszym Domu.
1. Najłatwiejszym sposobem jest po prostu wpłata z emerytury.
2. Jeśli emerytura jest zbyt niska a nam potrzebna jest pomoc to zgłaszamy się do Gminnych lub Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i staramy się o dofinansowanie do pełnej odpłatności
3. Jeśli posiadamy swoje mieszkanie to możemy je wynająć i środki z wynajmu dołożyć do emerytury finansując w ten sposób swój pobyt. Rozwiązanie to jest o tyle dobre, że odpadają nam opłaty za mieszkanie i czynsz  i jeszcze mamy dodatkowe pieniążki za wynajem.
4. Nowym sposobem na pozyskanie środków na pobyt jest hipoteka odwrócona

Odwrócona hipoteka pozwala w łatwy i bezpieczny sposób uzyskać pieniądze zainwestowane w nieruchomość, traktując ją jako lokatę kapitału, który można przeznaczyć na dowolny cel. Instytucja finansująca nie może kredytobiorcy nakazać na co ma wydać otrzymane pieniądze.

Wysokość odwróconego kredytu hipotecznego jest zależna od: wartości nieruchomości, płci i wieku kredytobiorcy oraz wybranej formy wypłaty należności. Może i powinna być zwiększana wraz z upływem czasu i wzrostem standardu nieruchomości.

Pieniądze uzyskane dzięki zawarciu umowy o zaciągnięciu odwróconego kredytu hipotecznego w ratach, w formie wypłaty jednorazowej czy linii kredytowej jest jednym ze sposobów uniezależnienia od rodziny w jesieni życia.

Jest to instrument finansowy, adresowany zarówno do osób samotnych, jak i małżonków. Umowę mogą podpisać również osoby będące współwłaścicielami nieruchomości czy w ramach małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

 

O czym trzeba pamiętać
 
Poniżej przedstawiamy listę rzeczy niezbędnych, które należy posiadać przy sobie w momencie przyjazdu do naszego Domu.
 • dowód osobisty
 • dokument ubezpieczenia
 • dokumentację medyczną z zaleceniami leczenia farmokologicznego i dietetycznego
 • podstawowe rzeczy osobiste (bieliznę osobistą, ubraniową, ręczniki, środki higieny osobistej i wszystko co uznacie Państwo za stosowne).